लिहिन्यातून

जाळे लावून बसलेली माणसं
पकडत राहतात निरपराध माणसांना
स्वार्थाच्या हव्यासाने
जपत जपत जगणाऱ्याची
घुसमट सिगेल पोचती
ही जळमटे वाढत जातात जगण्याचा ताळमेळात
स्वच्छ निर्भर जगणे
कोलमडून जाते
भ्रमनिरास अवघे आकाश
या कोलाहलात

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s